a a a a
Profilaktyka oraz punkty pomocy ofiarom.

Profilaktyka oraz punkty pomocy ofiarom.

Profilaktyka oraz punkty pomocy ofiarom
W świecie rozwijających się technologii wykorzystywanych w celach przestępczych najważniejsza pozostaje współpraca między różnymi podmiotami, reakcja pojedynczych internautów oraz edukacja, mająca na celu ochronę dzieci. Skuteczne programy przeciwdziałające seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i rozpowszechnianiu CSAM, powinny być kompleksowe i obejmować działania o charakterze profilaktycznym – zapobiegającym, jak i reagującym – interwencyjnym. Wiąże się to zarówno ze ściganiem przestępstw i sprawców, ale przede wszystkim z ochroną pokrzywdzonych dzieci i zapobieganiu zjawisku krzywdzenia dzieci.
Duży nacisk działań mających podnieść poziom bezpieczeństwa online powinien być skierowany na profilaktykę. Bardzo ważnym elementem są działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych w dopasowanym, skierowanym do właściwej grupy komunikacie uwzględniającym zagadnienia dotyczące stawiania granic, alarmowania opiekunów, szkodliwości pornografii (w tym z udziałem dzieci). Działania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym powinny być nakierowane na podnoszenie kompetencji wychowawczych, społecznych i świadomości prawnej oraz wskazujących instytucje i miejsca pomocowe.

Jak zgłaszać nielegalne treści do zespołu Dyżurnet.pl?

Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą:

Gdzie uzyskać pomoc?

Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz informacje na temat ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym można uzyskać w wielu instytucjach, organizacjach oraz telefonicznych i onlinowych liniach pomocowych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, które dostarczają wiedzy, wskazówek rozwiązania problemu oraz wsparcia psychologicznego.
Porady i pomocy specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, seksuologa dziecięcego, psychiatry dziecięcego czy terapeuty, a także prawnika można szukać w Centrach Interwencji Kryzysowej, Poradniach Specjalistycznych tj. Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, ośrodkach Pomocy Społecznej lub/i punktach informacyjno-konsultacyjnych. Pomocą może służyć nam także szkoła – nauczyciele, wychowawca i psycholog szkolny oraz takie instytucje jak Rzecznik Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl); Komitet Ochrony Praw Dziecka (www.kopd.pl); Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 22 668 70 00, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz wielu organizacjach pozarządowych, w tym m.in. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (http://fdds.pl/problem/krzywdzenie-dzieci/).

Dodatkowe szkolenia

Szkolenia przygotowujące do realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci są częściej skierowane są do specjalistów tj. psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, rzadziej do rodziców. Podczas szkoleń omawiana jest problematyka krzywdzenia dziecka w ujęciu definicyjnym, charakterystyka oraz sposoby działania sprawców przemocy seksualnej. Uczestnicy mogą poznać najczęstsze sposoby wykorzystywania seksualnego oraz poznać techniki i metody diagnozy dziecka wykorzystywanego seksualnie a także regulacje prawne i procedury postępowania oraz interwencji oraz wskazówki do pracy dziećmi wykorzystanymi seksualnie. Drugi typ szkoleń przeznaczony jest dla psychologów i pedagogów, oraz tych, osób które w pracy spotykają się z dziećmi, których dotknęła krzywda. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy jak rozpoznawać symptomy wykorzystywania seksualnego dzieci, jak interweniować w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka. Kluczowe zagadnienia skierowane są na terapię i wzmocnienie dzieci skrzywdzonych.

Gdzie znaleźć więcej informacji o  bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie?

 
Do góry Menu Strony