a a a a
O nas

O nas

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT. Do jego zadań należy m.in. zapewnienie obsługi linii telefonicznej lub serwisu internetowego prowadzących działalność w zakresie zgłaszania i analizy przypadków dystrybucji, rozpowszechniania lub przesyłania pornografii dziecięcej za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW.
Zadanie to w NASK-PIB realizuje Dyżurnet.pl.
Pełny tekst ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa tutaj.
Dyżurnet.pl prowadzi również działania edukacyjno-popularyzatorskie kierowane do różnych grup odbiorców.
 

Doświadczenie i zaufanie

NASK od samego początku swojej działalności realizuje projekty na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. Eksperci Dyżurnet.pl, wspierani wiedzą i doświadczeniem innych specjalistycznych zespołów NASK oraz przejrzyste procedury działań, gwarantują skuteczność interwencji oraz pełne bezpieczeństwo użytkowników, zgłaszających naruszenia.
Przynależność do Stowarzyszenia INHOPE pozwala na globalne przeciwdziałanie dystrybucji materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
Zespół Dyżurent.pl działa zgodnie ze standardami przyjętymi przez INHOPE. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj CODE of PRACTICE
 

Walka z naruszeniami

Zgłoszenia o potencjalnie nielegalnych treściach można przekazać za pomocą formularza, na adres mailowy lub za pomocą infolinii 0 801 615 005.
Jeśli zgłoszona treść dotyczy:

  • materiałów przestawiających seksualne wykorzystywanie dzieci
  • twardej pornografii
  • rasizmu i ksenofobii
  • innych nielegalnych treści
podejmowane są kroki takie jak przekazanie informacji do policji, innych zespołów reagujących zrzeszonych w INHOPE.
Specjaliści podejmują również działania wobec treści szkodliwych, które skierowane są przeciwko bezpieczeństwu dzieci. W takim przypadku najczęściej jest to kontakt z administratorem, który moderuje wskazane treści.
 

Edukacja i promocja

Misją Zespołu Dyżurnet.pl jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Jest ona realizowana również poprzez  popularyzację wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu: przygotowywanie publikacji, prowadzenie kampanii i programów społecznych, promujących dobre praktyki i informujących o możliwych zagrożeniach w Internecie – w tym projekt Safer InternetKursorPlik i Folder, Dyżurnet.pl dla IT Szkoły. Wspólnie z ekspertami NASK prowadzone są szkolenia, konferencje, seminaria i zajęcia dla uczniów, nauczycieli, policji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. 


Partnerzy

Działania wspierane są przez Komitet Konsultacyjny, skupiający przedstawicieli administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. Ważnym interesariuszem jest Policja, a przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz Komend Wojewódzkich Policji współpracują z Zespołem Dyżurnet.pl w ramach walki przeciwko nielegalnym treściom w internecie oraz włączając się w działania edukacyjne.
Dyżurnet.pl współpracuje z Telefonami Zaufania 800 100 100 - telefon dla nauczycieli i rodziców oraz 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – prowadzonymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Współdziałanie narodowych zespołów hotline następuje w ramach stowarzyszenia INHOPE (The Association of Internet Hotline Providers). Należy do niego ponad 50 zespołów reagujących z całego świata, a jego działania są wspierane przez Interpol, Europol, Virtual Task Force, European Financial Coalition, INSAFE, ECPAT oraz globalne firmy sektora informatycznego.  

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą, organizacją i firmą, którym zależy na poprawianiu bezpieczeństwa w sieci i edukacji, zwłaszcza najmłodszych użytkowników. Zapraszamy do współpracy!
 
Do góry Menu Strony